Warunki korzystania - Angel Drinking Water Industrial Group
  • linkin
  • Facebook
  • youtube
  • dwa
  • Instagram

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Akceptacja warunków
Uzyskując dostęp do tej Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś poniższe warunki.Jeśli nie rozumiesz lub nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków, powinieneś natychmiast opuścić tę Witrynę.Angel Drinking Water Industrial Group („Angel”) zastrzega sobie prawo do aktualizacji WARUNKÓW KORZYSTANIA (WU) w dowolnym momencie bez powiadomienia.W związku z jakimkolwiek zachowaniem naruszającym postanowienia Warunków, Angel ma prawo dochodzić słusznych i sprawiedliwych środków prawnych.

Zastrzeżenie
Niniejsza Witryna i jej zawartość są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody.Chociaż Angel starał się podać dokładne informacje na tej Witrynie, nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za dokładność tych informacji.Angel może zmienić treści dostępne na tej Witrynie lub wymienione produkty w dowolnym momencie bez powiadomienia.Wszystkie informacje podane na tej stronie są dostarczane na zasadzie „tak jak są” bez żadnych gwarancji, gwarancji ani oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju.Angel niniejszym wyraźnie zrzeka się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkich wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych gwarancji, gwarancji lub oświadczeń, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw.

Ograniczona licencja
Cała zawartość tej Witryny jest chroniona prawami autorskimi Angel, chyba że zaznaczono inaczej.Bez uprzedniej pisemnej zgody Angel lub innych stron, wszelkie treści na Stronie nie mogą być powielane, rozpowszechniane, kopiowane, odtwarzane, linkowane lub przesyłane za pomocą super-łączy, ładowane na inne serwery „metodą dublowania”, przechowywane w systemie wyszukiwania informacji, lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób, chyba że w inny sposób zostały pobrane lub powielone do celów prywatnych i niekomercyjnych (pod warunkiem jednak, że takie wykorzystanie nie będzie obejmować żadnych zmian treści, a informacje o prawach autorskich i inne informacje dotyczące własności być zachowane w tej samej formie i w tej samej formie, co oryginał).

Znak towarowy
Wszystkie znaki towarowe i logo wyświetlane, wymienione lub w inny sposób używane w tej Witrynie są własnością Angel lub innych stron trzecich, o ile ma to zastosowanie.Nie wolno używać żadnego z tych znaków towarowych lub logo w jakikolwiek sposób bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Angel lub innej strony trzeciej, jeśli ma to zastosowanie.

Ograniczenie odpowiedzialności
Ani Angel, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych przedstawicieli nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe, karne i/lub szkody przykładowe, w tym między innymi utratę zysków lub przychodów, utratę danych i/lub utratę działalności w związku z niniejszą Witryną lub korzystaniem lub niemożnością korzystania z tej Witryny lub poleganiem na zawartych w niej treściach, nawet jeśli Angel zostanie poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Dostępność produktu
Dostępność produktów i usług opisanych w tej Witrynie oraz opisy takich produktów i usług mogą się różnić w zależności od kraju lub obszaru.Proszę skonsultować się z lokalnymi dystrybutorami lub sprzedawcami Angel w celu uzyskania informacji o konkretnych produktach i/lub usługach.

Linki do stron trzecich
Chociaż dla Twojej wygody w tej Witrynie mogą znajdować się łącza do Witryn internetowych osób trzecich, Angel nie ponosi odpowiedzialności za treści takich Witryn.Podczas korzystania z takich Witryn może być konieczne zapoznanie się i zaakceptowanie obowiązujących zasad użytkowania.Ponadto łącze do Witryny strony trzeciej nie oznacza, że ​​Angel popiera tę witrynę lub produkty lub usługi, do których się ona odwołuje.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają, są interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej, bez wprowadzania w życie zasad kolizji prawa.Wszelkie spory lub różnice wynikające z Warunków Użytkowania lub niniejszej Witryny lub dotyczące ich, których nie można rozstrzygnąć polubownie, zostaną przekazane do Chińskiej Komisji Arbitrażowej ds. Gospodarki i Handlu Międzynarodowego (CIETAC) zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami arbitrażowymi dotyczącymi arbitrażu prowadzonego przez trzech (3) arbitrów powołany zgodnie z tymi zasadami.Miejscem arbitrażu będzie Shenzhen w Chinach.Wszystkie zgłoszenia dokumentów, prezentacje i postępowania powinny być w języku chińskim.Orzeczenia arbitrażu są ostateczne i wiążące dla odpowiednich stron.